Shimanto Genryu No Sato

652, Onomiigeno, Nakatosa-cho, Takaoka-gun, Kochi 789-1414, JapanKochi789-1414اليابان
إقامة وإفطار