Kanponoyado Hita

685-6 NakanoshimachoHita877-0074اليابان
فندق