Kanpo No Yado Hikone

3579 Matsubara-ChoHikone522-0002اليابان
إقامة وإفطار