Tsushima Plaza

Tsushima- Nagasaki Prefecture town Hitakatsu 981-3 KamitsushimaTsushimaJapan
Hotel