Shiki No Yado Wakanoya

3396-2 Shimojo, Oguni-machi, Aso-gun, Kumamoto PrefectureOguni869-2503Japan
Hotel