Ryokan Karatsu Amimoto No Yado Shioyu Naginoto

1613, Hamasaki, Hamatama machi, Karatsu city, Saga 849 5131, Japan.KaratsuJapan
Hotel